StrikConsulting - business development
Bosanski    |    English
   

Pristup poslovanju

Pri realizaciji projekata StrikConsulting  koristi analitički pristup zasnovan na precizno utvrđenim inicijalnim činjenicama i precizno definisanim ciljevima projekta. Uz primjenu ključnih elemenata upravljanja projektima: planiranje, implementacija, nadzor i evaluacija rezultata,  StrikConsulting  se primarno fokusira  na razradu praktično izvodivih rješenja, pri  čemu kontinuirano sarađuje sa klijentima i partnerima  na analizi mogućih  inovativnih rješenja.

Inovativne ideje koje generišu rast

Univerzalnim pristupom i načinom metodologijom rada StrikConsulting je osigurao fleksibilnost u adaptaciji na stalni razvoj tržišta te nove oblasti u koje lako integrira  u postojeći portfolio svojih usluga. Pri tome process kontinuiranih promjena i mogućnost prilagođavanja zahtijevima klijenata i tržišta  zahtijeva inovativnost  i prilagođavanje klijentima od strane svih  zaposlenih i spoljnih saradnika.

Dodatna vrijednost za klijente

• Jasno definisnoj strategiji prilagođavanja vlastitih planova promjenama i razvoju tržišta

• Precizno definisanim  procedurama upravljanja kvalitetom

• Neupitnom ispunjavanju rokova realizacije i preuzetih obaveza

• Angažovanju isključivo kompetentnih i kvalifikovanih eksperata i njihovom fleksibilnom integriranju u projektne timove

• Izgradnji povjerenja i  potpune sigurnosti za svakog klijenta