StrikConsulting - business development
Bosanski    |    English
   

Djelatnost


"Benchmark" analiza MSP

StrikConsulting od maja 2011. godine raspolaže licencom za izradu benchmarking izvještaja o konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u BiH.
Benchmarking sistem za mala i srednja preduzeća u BiH dio je međunarodnog benchmarking sistema u koji je uključena 21 zemlja iz Evrope i svijeta.

Osnova Benchmarking sistema je baza podataka sa aktuelnim, službenim podacima o poslovanju preko 100 hiljada malih i srednjih preduzeća.  Sistem je u potpunosti lokalizovan na  jezike u BiH i finansijski harmonizovan radi obezbjeđenja korektnog poređenja poslovnih performansi. Benchmarkig sistem koristi Balanced Scorecard metodologiju koja obuhvata oblasti finansija, internih procesa, rasta i inovativnosti  te odnosa sa kupcima. Za svaku od oblasti sistem koristi set poslovnih indikatora koji se za svaki MSP izračunava na osnovu podataka, prikupljenih na licu mjesta koje u bazu unosi licencirani konsultant.

Prednost Benchmarking sistema je mogućnost preciznog definisanja karakteristika kompanija sa kojima se MSP želi uporediti u procesu definisanja uzorka za poređenje. Kriteriji za izbor uzorka  kompanija su  broj zaposlenih, ukupan prihod u prethodnoj godini i šifra djelatnosti. Nakon unosa svih neophodnih podataka i odabira uzorka za benchmarkinga, sistem automatski kreira izvještaj u kojem, za svaki od 66 indikatora brojno i grafički, prikazuje poređenje rezultata MSP-a sa performansama odabranog uzorka kompanija. Benchmarking izvještaj predstavlja osnov za izradu plana aktivnosti usmjerenog  na otklanjanja slabosti i unapređenje poslovnih performansi.

*Benchmarking Index, Reg.Trade Mark – Vinning Moves, UK
** Benchmarking Index BiH, Licenca: LESPnet